LavyHornyRoh pms PravyHornyRoh
menu-logo
menu-ofirme
menu-predaj
menu-produkty
menu-kontakt
menu-home
english flag polish flag

PREDAJ


Firma PROMETAL SYSTEM svojou podstatou zaujíma postavenie ako prvovýrobca polotovarov pre informačné a

reklamné účely

. Firmy, využívajúce

hliníkové komponenty

k realizácii komplexných

reklamných zariadení

, majú možnosť objednať si výrobky niekoľkými doleuvedenými spôsobmi. V každom prípade musí však objednávka obsahovať nasledovné údaje:

bullet  1

bullet obchodný názov objednávateľa Stanislav Šimíček p.m.s.
PROMETAL SYSTEM
bullet zodpovedná osoba Stanislav Šimíček
bullet IČO, príp. DRČ 10709631, SK1020710922
bullet adresa fakturácie Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné
bullet telefonický kontakt (fax) 057 / 788 45 45
bullet adresa príjemcu tovaru Jasenov 391, 066 01 Humenné

bullet  2

Po obdržaní objednávky výrobca oznámi odberateľovi kalkulovanú cenu, pokiaľ nie je známa z platného cenníka.

bullet  3

Potvrdením cenovej ponuky a úhradou dohodnutej preddavkovej sumy (spravidla 80% z fakturácie bude započatá výroba jednotlivých komponentov.

bullet  4

Pokiaľ zákazníkovi záleží na urýchlenom vyhotovení zákazky, žiadame odfaxovať príkaz na úhradu potvrdený bankou o zaplatení dohodnutej 80%-nej sumy.

bullet  5

Termín zhotovenia, ak nebol zvlášť dojednaný, môže byť od 48 hodín do 7 dní. Pri väčších zákazkách (spravidla nad Sk 50.000,-) max. do troch týždňov. Ak pri vystavení kúpnej zmluvy výrobca zistí, že nemá na sklade potrebné množstvo materiálu na pokrytie celej zákazky, môže sa termín po vzájomnej dohode predĺžiť až na 6 týždňov.

bullet  PLATBY

   a) prevodným príkazom na účet:
       SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, č. ú.: 0086927738 / 0900

   b) v hotovosti - úhradou vystavenej faktúry (cash)

bullet  ZĽAVY

závislé: a)  od predchádzajúcich obchodných vzťahov 5 - 15%
  b)  od objednávaného množstva 3 - 9%
  c)  od rýchlosti úhrady 0 - 2%
   Pozn.: Celková poskytnutá zľava môže dosiahnuť maximálnu hodnotu až 17%.


bullet  SPÔSOBY OBJEDNÁVANIA

telefonicky faxom listom osobne
TELEFONICKY FAXOM E-MAILOM OSOBNOU NÁVŠTEVOU

bullet  PREBERANIE KOMPONENTOV

autom výrobcu poštou spešninou verejným dopravcom osobne odberateľom
AUTOM VÝROBCU POŠTOU SPEŠNINOU VEREJNÝM DOPRAVCOM OSOBNE ODBERATEĽOM
LavyDolnyRoh   PravyDolnyRoh